تعرفه اینترنت پرسرعت تانوما

تانوما استاندارد

هزار تومان 110 ماهانه
 • سرعت 20 مگابیت
 • ترافیک داخلی 160 گیگ
 • ترافیک بین المللی 80 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

تانوما استاندارد

هزار تومان 135 ماهانه
 • سرعت 30 مگابیت
 • ترافیک داخلی 240 گیگ
 • ترافیک بین المللی 120 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

تانوما استاندارد

هزار تومان 140 ماهانه
 • سرعت 20 مگابیت
 • ترافیک داخلی 280 گیگ
 • ترافیک بین المللی 140 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

تانوما استاندارد

هزار تومان 145 ماهانه
 • سرعت 30 مگابیت
 • ترافیک داخلی 320 گیگ
 • ترافیک بین المللی 160 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت
محبوب مشترکین

تانوما استاندارد

هزار تومان 200 ماهانه
 • سرعت 20 مگابیت
 • ترافیک داخلی 440 گیگ
 • ترافیک بین المللی 220 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

تانوما استاندارد

هزار تومان 250 ماهانه
 • سرعت 30 مگابیت
 • ترافیک داخلی 700 گیگ
 • ترافیک بین المللی 350 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

تانوما استاندارد

هزار تومان 162 ماهانه
 • سرعت 50 مگابیت
 • ترافیک داخلی 360 گیگ
 • ترافیک بین المللی 180 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت

کمپین ابر و باد

هزار تومان 340 ماهانه
 • سرعت تا 300 مگابیت
 • ترافیک داخلی 1400 گیگ
 • ترافیک بین المللی 700 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت
پرسرعت ترین

تانوما استاندارد

هزار تومان 180 ماهانه
 • سرعت 50 مگابیت
 • ترافیک داخلی 500 گیگ
 • ترافیک بین المللی 250 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت
محبوب مشترکین

کمپین ابر و باد

هزار تومان 240 ماهانه
 • سرعت تا 300 مگابیت
 • ترافیک داخلی 800 گیگ
 • ترافیک بین المللی 400 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت
پرسرعت ترین

تانوما استاندارد

هزار تومان 300 ماهانه
 • سرعت 50 مگابیت
 • ترافیک داخلی 1000 گیگ
 • ترافیک بین المللی 500 گیگ
 • قرارداد پس پرداخت
1

تعداد مشترکین فعال

مناطق فعال

در حال حاضر تانوما در این مناطق استان گیلان فعال می باشد